اعضای هیئت رئیسه

محمود صیدانلو

رئیس فدراسیون و عضو هیات رئیسـه فدراسیون

مریم وطن دوست

سرپرست نایب رئیسی بانوان

حبیب الله مرادی

نایب رئیس و عضو هیات رئیسه فدراسیون

شهزاد کیانی

دبیر فدراسیون و عضو هیات رئیسه فدراسیون

شهریار همت یار

خزانه دار و عضو هیات رئیسه فدراسیون

سید علیرضا سید اردوبادی

کارشناس خبره و عضو هیات رئیسه فدراسیون

وحید فدائی

بازرس و عضو هیات رئیسه

سردار تقی مهری

عضو هیات رئیسه فدراسیون

غلامرضا شیسی

عضو هیات رییسه