• ساخت و ایجاد اماکن اقامتی برای ورزشکاران ایرانی یک نیاز ضروری است
    ساخت و ایجاد اماکن اقامتی برای ورزشکاران ایرانی یک نیاز ضروری است
  • ژان تاد : نگاه ویژه ای به ایران در خاورمیانه داریم
  • قزوین میزبان اولین مرحله مسابقات رالی قهرمانی کشور
    قزوین میزبان اولین مرحله مسابقات رالی قهرمانی کشور
  • مجمع عمومی سالیانه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی